Informatie voor journalisten

Op deze pagina staat informatie voor journalisten. Hier leest u hoe u persvragen aan de CCMO kunt stellen. Daarnaast vindt u basisinformatie over het takenpakket van de CCMO, de eisen waaraan medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen moet voldoen en cijfers en gegevens over medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Persvragen aan de CCMO

Bent u journalist en heeft u een vraag aan de CCMO? Dan kunt u contact met ons opnemen via ccmo@ccmo.nl of 070 340 6700.

Wat doet de CCMO?

De CCMO waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap. Zij doet dit door uitvoering te geven aan de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de Embryowet.

De CCMO heeft de volgende wettelijke taken:

De CCMO bestaat uit leden die de verschillende disciplines vertegenwoordigen zoals vastgelegd in de WMO. Het secretariaat van de CCMO ondersteunt de commissie in haar wettelijke taken en wordt aangestuurd door de algemeen secretaris/directeur.

De CCMO is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Over haar werkzaamheden legt zij verantwoording af aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Waar moet medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen aan voldoen?

In de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) is vastgelegd waar medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen aan moet voldoen.

Onderzoek valt onder de WMO als het aan de volgende twee criteria voldoet:

  1. Er is sprake van medisch-wetenschappelijk onderzoek én
  2. Personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels opgelegd.

Op onze website vindt u een toelichting op beide criteria.

De WMO is tot stand gekomen om proefpersonen te beschermen: onderzoek dat onder de WMO valt, moet van tevoren medisch-wetenschappelijk en ethisch worden beoordeeld door een commissie van deskundigen: een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC) of de CCMO. Zonder een positief oordeel van zo’n commissie mag het onderzoek niet starten. De commissie bekijkt of het onderzoeksvoorstel voldoet aan de vereisten uit de geldende wet- en regelgeving. Op onze website vindt u beknopte informatie over de toetsingsprocedure.

Veel METC’s zijn verbonden aan een instelling, bijvoorbeeld een universitair medisch centrum of een ziekenhuis. Een aantal is niet aan een instelling gebonden. Alleen voor bepaalde typen onderzoek is de medisch-ethische toetsing voorbehouden aan de CCMO. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

De WMO is alleen van toepassing op onderzoek dat op Nederlands grondgebied plaatsvindt. Onderzoek in het buitenland moet voldoen aan de daar geldende wet- en regelgeving.

Waar vind ik cijfers en gegevens over medisch-wetenschappelijk onderzoek?

Cijfers en gegevens over de onderzoeksdossiers die door de erkende METC’s en de CCMO zijn beoordeeld vindt u in onze jaarverslagen. De kerngegevens en resultaten van specifieke medisch-wetenschappelijke studies zijn te vinden in het openbare CCMO-register.