Taken

De CCMO heeft, als uitvoerder van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de Embryowet, de volgende wettelijke taken:

Toezichthouder erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s)

De wet stelt eisen aan een toetsingscommissie die onderzoeksprotocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen wil beoordelen. De CCMO gaat na of erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) aan die eisen voldoen en houdt toezicht op hun werkzaamheden. De CCMO kan aanvullende richtlijnen vaststellen ten aanzien van de werkwijze van erkende METC's. Tegen besluiten van de CCMO ten aanzien van de erkenning van METC-leden kunnen belanghebbenden in bezwaar gaan bij de CCMO.

Toetsingscommissie

De toetsingstaak van de CCMO beperkt zich tot specifieke onderzoeksgebieden zoals vastgesteld in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de Embryowet en het Besluit Centrale Beoordeling. Tegen besluiten van de CCMO ten aanzien van de beoordeling van een protocol kunnen belanghebbenden in bezwaar gaan bij de CCMO.

Beoordeling geneesmiddelenstudies

Vanaf eind 2020 is het Landelijk Bureau van de CCMO het centrale coördinatiepunt in Nederland voor de uitvoering van Europese wetgeving voor het beoordelen van klinisch geneesmiddelenonderzoek. Het uitgangspunt van deze wetgeving is het harmoniseren van de toetsing van geneesmiddelenonderzoek in de Europese Unie. Het Landelijk Bureau zal onder meer worden belast met het beheer van een Europees portaal waar onderzoeksdossiers worden ingediend, het valideren van onderzoeksdossiers en het toewijzen van dossiers aan de bevoegde METC’s, administratieve ondersteuning aan de bevoegde METC’s bij het opstellen van het beoordelingsrapport voor multinationaal onderzoek waarvoor Nederland rapporteur is, en de coördinatie bij het beoordelen van veiligheidsrapportages en vermoedens van onverwachte ernstige bijwerkingen (SUSAR’s).

Bevoegde instantie

De CCMO fungeert tevens als bevoegde instantie voor het (marginaal) toetsen van geneesmiddelenonderzoek. Als de CCMO als toetsende commissie optreedt voert de minister van VWS de marginale toets op. De minister van VWS heeft deze taak gedelegeerd aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Vanwege Europese wetgeving zal de bevoegde instantie drie jaar na invoering niet langer een rol hebben bij de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek. Vanaf dan vindt de toetsing van geneesmiddelenonderzoek in zijn geheel plaats door de CCMO of de erkende METC die bevoegd is om het onderzoek te beoordelen, met ondersteuning van het Landelijk Bureau.

Orgaan voor administratief beroep

De CCMO fungeert als beroepsorgaan in het geval administratief beroep is ingesteld tegen een besluit van een erkende METC.

Registratie van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

De CCMO houdt een overzicht bij van al het WMO-plichtige onderzoek dat sinds 1 december 1999 in Nederland is beoordeeld. Deze gegevens stellen de CCMO in staat te signaleren wat er op het gebied van onderzoek met proefpersonen in Nederland gebeurt. Via haar jaarverslagen doet de CCMO daar verslag van. Sinds eind 2008 worden de kerngegevens van mensgebonden medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in Nederland is beoordeeld door een erkende METC of de CCMO in het openbare CCMO-register geplaatst.

Voorlichting

De CCMO heeft als uitvoeringsorgaan een spilfunctie als (inter)nationale vraagbaak over medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat (mede) in Nederland wordt uitgevoerd.