Bezwaar tegen besluit CCMO

Let op: Tot nader order moet u alle documenten digitaal indienen.

Als u het niet eens bent met een besluit van de CCMO, kunt u, als u belanghebbende bent, onder bepaalde voorwaarden bezwaar indienen bij de CCMO. Dit dient te gebeuren binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt nog een aantal eisen waaraan moet worden voldaan.

Uw bezwaarschrift moet ten minste het volgende bevatten:

  • uw naam en adres;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar indient;
  • een dagtekening;
  • uw ondertekening
  • de gronden van het bezwaar (de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit van de CCMO).

Het bezwaarschrift dient u digitaal in bij de CCMO via tc@ccmo.nl.

De CCMO heeft in principe 6 weken de tijd om op uw bezwaarschrift te beslissen. Deze termijn van 6 weken gaat in op de dag na die waarop de termijn (van 6 weken) voor het indienen vanĀ  het bezwaarschrift is verstreken. De CCMO kan deze termijn met nogmaals 6 weken verlengen.

Een belanghebbende kan desgewenst in een hoorzitting zijn standpunten nader toelichten.

Tegen een uitspraak in bezwaar van de CCMO kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Ook aan het instellen van beroep stelt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalde eisen.