Aanmelden METC-leden

De CCMO moet tijdig op de hoogte worden gesteld van elke voorgenomen wijziging of herbenoeming binnen een METC, dus ook het vertrek of de toevoeging van een nieuw WMO- en/of overig lid.

Heeft een WMO-deskundig METC-lid de commissie verlaten en is er nog geen opvolger bekend of benoemd, dan mag die METC op dat moment geen protocollen beoordelen. Als een erkende METC een nieuw (plaatsvervangend) lid wil aanstellen, moet de CCMO dit kandidaat-lid namelijk eerst goedkeuren. Pas daarna mag het nieuwe (plaatsvervangend) lid zitting nemen in de erkende METC.

Na ontvangst van de stukken besluit de CCMO binnen acht weken over de erkenning van het kandidaat-lid. Zijn alle documenten uiterlijk twee weken voor de maandelijkse CCMO-vergadering binnen, dan kan de CCMO de aanmelding van het kandidaat-lid in principe op de eerstvolgende vergadering bespreken. Tegen een afwijzing van een kandidaat-lid door de CCMO kan de METC binnen zes weken bezwaar aantekenen.