Aanmelden nieuw lid

METC-leden moeten voldoen aan bepaalde deskundigheidseisen. Deze eisen staan vermeld in de CCMO-richtlijn Deskundigheidseisen METC-leden.

Voor de aanmelding van een nieuw (plaatsvervangend) lid moet de erkende METC de volgende stukken bij de CCMO indienen:

* Let op: METC's die onderzoek met proefpersonen jonger dan 16 jaar beoordelen, moeten beschikken over een kinderarts. De disciplines arts en kinderarts kunnen in één persoon verenigd zijn. Is dit in uw geval van toepassing? Dan hoeft u alleen het mutatieformulier kinderarts in te dienen en in de aanbiedingsbrief te vermelden dat de kandidaat de disciplines arts en kinderarts zal vertegenwoordigen in de METC.

** Let op: Een aspirant-juristlid dat nog onvoldoende kennis heeft van de wet- en regelgeving inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, zal deze kennis in beginsel kunnen verwerven door ten minste tien commissievergaderingen van een erkende METC voor te bereiden en als toehoorder bij te wonen onder supervisie van een erkend juristlid van een METC. In combinatie met het toehoorderschap moet het aspirant-juristlid vakliteratuur bestuderen waarin de belangrijkste juridische aspecten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen aan de orde komen. De CCMO heeft hiertoe een zelfstudielijst samengesteld. Bij de aanvraag voor erkenning van een juristlid waarop bovenstaande van toepassing is, moet de voorzitter van de betreffende METC verklaren dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan.

*** Let op: METC’s die geneesmiddelenonderzoek beoordelen, moeten beschikken over een ziekenhuisapotheker en een klinisch farmacoloog. Beide disciplines kunnen in één persoon verenigd zijn. Is dit in uw geval van toepassing? Dan graag voor beide disciplines een mutatieformulier indienen.