Wet- en regelgeving, richtsnoeren en standaarden voor prestatiestudies

Bij IVD-prestatiestudies moet eerst worden bepaald of de studie onder de IVDR valt en zo ja, welk wettelijk kader van toepassing is. Wat is de wet- en regelgeving en wat zijn de kaders? Informatie over relevante onderwerpen met betrekking tot de  IVDR vindt u op de volgende pagina’s.