Behoud

Ook voor een erkende METC zijn de erkenningseisen van kracht. Zij moet de CCMO tijdig op de hoogte stellen van elke voorgenomen wijziging. De CCMO gaat vervolgens na of deze aan alle wettelijke eisen voldoet. Is dat niet zo, dan kan de METC haar erkenning verliezen.

Als een erkende METC een nieuw (plaatsvervangend) lid wil aanstellen, dan moet dit kandidaat-lid eerst worden goedgekeurd door de CCMO. Zie Aanmelden METC-leden.

Daarnaast zijn erkende METC’s verplicht om:

  • (nadere) besluiten binnen zeven kalenderdagen na dagtekening in ToetsingOnline te plaatsen. De CCMO heeft hiervoor modelbesluiten opgesteld.
  • de voortijdige beëindiging van een onderzoek binnen zeven kalenderdagen bij de CCMO te melden.
  • jaarlijks voor 1 april (aan de CCMO) een verslag te leveren over het afgelopen jaar.
  • de CCMO medewerking te verlenen bij het uitoefenen van haar taak. De CCMO houdt regelmatig steekproeven. Hiervoor doet zij een beroep op de erkende METC’s.
  • te voldoen aan de tienprotocolleneis. Dit betekent dat zij ten minste tien onderzoeksprotocollen per jaar moet beoordelen, gemiddeld over een periode van twee kalenderjaren. De CCMO stelt van iedere erkende METC aan het begin van elk nieuw kalenderjaar vast hoeveel protocollen zij in de twee voorgaande jaren heeft beoordeeld.