Deskundigheidseisen (plv) WMO-jurist

Degene die in een METC de WMO-discipline jurist vertegenwoordigt moet aan de volgende deskundigheidseisen voldoen:

  • Een voltooide universitaire opleiding Nederlands recht;
  • Aantoonbare kennis van het gezondheidsrecht en in het bijzonder de regulering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;
  • Ten minste drie jaar juridische werkervaring in de periode van vijf jaren voorafgaande aan de datum van de gevraagde erkenning als WMO-deskundig METC-lid.

Toelichting op de eisen voor de WMO-discipline jurist

Een WMO-deskundig juristlid moet kennis bezitten van het gezondheidsrecht in brede zin en met name van de wet- en regelgeving op het gebied van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Een aspirant-juristlid dat nog onvoldoende kennis heeft van de wet- en regelgeving inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, zal deze kennis in beginsel kunnen verwerven door ten minste tien commissievergaderingen van een erkende METC voor te bereiden en als toehoorder bij te wonen onder supervisie van een erkend juristlid van een METC. In combinatie met het toehoorderschap moet het aspirant-juristlid vakliteratuur bestuderen waarin de belangrijkste juridische aspecten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen aan de orde komen. De CCMO heeft hiertoe een zelfstudielijst samengesteld. Bij de aanvraag voor erkenning van een juristlid waarop bovenstaande van toepassing is, moet de voorzitter van de betreffende METC verklaren dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan.