Gedragscode en integriteitsbeleid CCMO vernieuwd

De CCMO heeft haar gedragscode en integriteitsbeleid vernieuwd.

De CCMO vindt het belangrijk dat commissieleden, medewerkers en externe adviseurs integer, onpartijdig en onafhankelijk zijn. De CCMO heeft een gedragscode opgesteld om hierbij behulpzaam te zijn.

In de gedragscode wordt het beleid beschreven dat de CCMO hanteert in het omgaan met belangen. Bij het opstellen van de gedragscode is aangesloten bij de uitgangspunten van het beleid van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW), het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het beleid van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA).

De besluiten van de CCMO zijn onafhankelijk en staan los van persoonlijke, financiƫle en politieke belangen. Eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, proportionaliteit, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid worden als leidende principes gehanteerd.

De gedragscode en het integriteitsbeleid zijn bedoeld om de commissieleden van de CCMO en haar medewerkers erop te attenderen dat zij hun integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid voortdurend moeten handhaven om de kwaliteit van de werkzaamheden en de besluitvorming te waarborgen. De leden van de CCMO en haar medewerkers kunnen op dit beleid worden aangesproken door belanghebbenden en publiek.

De commissieleden doen jaarlijks een opgave van hun belangen en (neven)functies over de afgelopen vijf jaar. Deze opgaven worden beoordeeld door de voorzitter en de algemeen secretaris/directeur van de CCMO aan de hand van criteria die in de gedragscode nader zijn uitgewerkt. De belangenverklaringen van de leden worden op de website van de CCMO gepubliceerd.