Wet open overheid (Woo)

In de Wet open overheid (Woo) is actieve en passieve informatieverstrekking geregeld. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Naast informatieverstrekking op verzoek (passief) zijn overheidsorganisaties ook verplicht zelf bepaalde informatie gefaseerd openbaar te maken (actief). Uitgangspunt hierbij is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken.

Woo-verzoek indienen bij de CCMO

Via een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) vraagt u de CCMO informatie openbaar te maken die in documenten is vastgelegd. Hier vindt u informatie over het indienen van een Woo-verzoek bij de CCMO: Woo-verzoek indienen.