G1. WMO-proefpersonenverzekering

Het gaat hier om het verzekeringscertificaat WMO-proefpersonenverzekering of het schriftelijk verzoek tot vrijstelling verzekeringsplicht.

Personen die deelnemen aan onderzoek dat valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), moeten verzekerd zijn voor eventueel door het onderzoek veroorzaakte schade. In het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (dd 1-7-2015) zijn nadere regels opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Onder bepaalde voorwaarden is ontheffing van de verzekering mogelijk. Voor een mogelijke ontheffing moet bij de aanvraag een verzoek daartoe worden gevoegd. Overigens geldt dat bij ontheffing van de verzekeringsplicht voor de WMO-proefpersonenverzekering de aansprakelijkheidsdekking nog steeds moet zijn geregeld.

Als het onderzoek wordt verricht door een door de minister aangewezen instelling, dienst of bedrijf van de Rijksoverheid - zoals die ressorterend onder het ministerie van VWS of Defensie - is geen WMO-proefpersonenverzekering of aansprakelijkheidsverzekering nodig (artikel 7 lid 10 WMO).