Vragenlijst patiëntenparticipatie in het standaardonderzoeksdossier

Onderstaande vragen zijn opgenomen in het ABR-formulier dat als onderdeel van het standaardonderzoeksdossier wordt ingediend (zowel bij primaire indiening als bij indiening van amendementen):

 1. Zijn patiënten betrokken bij het ontwikkelen van het onderzoek? (Voor patiënten lees ook: patiëntenorganisaties, naasten of nabestaanden van patiënten en gezonde vrijwilligers)
 • ja
 • nee, beschrijf de overwegingen waarom patiënten niet betrokken zijn. [Ga hierna door naar vraag 7.] 
 1. In welke onderdelen van het onderzoek zijn of worden patiënten betrokken? (Voor ‘patiënten’ lees ook: patiëntenorganisaties, naasten of nabestaanden van patiënten en gezonde vrijwilligers). Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 • totstandkoming van het onderzoeksidee
 • meedenken over relevante uitkomstmaten
 • opstellen onderzoeksprotocol
 • inschatten of de belasting realistisch is
 • ontwikkelen van informatiemateriaal (PIF)
 • wervingsplan
 • publiceren/bekend maken van bevindingen
 • lekensamenvatting van de resultaten
 • anders, namelijk:
 1. Tot welke inzichten/keuzes heeft de inbreng op de onderdelen aangegeven bij vraag 2 geleid?
 1. Wie zijn betrokken geweest?
 • gezonde vrijwilligers
 • patiënten-/cliëntenorganisatie(s)
 • patiëntvertegenwoordigers
 • individuele patiënten
 • naasten/nabestaanden van patiënten
 • anders, namelijk:
 1. Blijven patiënten (anders dan als proefpersonen/deelnemers) actief betrokken tijdens de looptijd van het onderzoek?
 • ja
 • nee
 1. Is er in het budget een vergoeding (anders dan de vergoeding voor proefpersonen) opgenomen voor patiëntenparticipatie? 
 • ja
 • nee
 1. Wordt de ervaring van proefpersonen na deelname aan het onderzoek geëvalueerd?
 • ja
 • nee

Een Engelse vertaling van deze vragen is beschikbaar op List of Questions on patient participation in the Standard Research File