Gedragscode en integriteitsbeleid

De CCMO is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Over haar werkzaamheden legt zij verantwoording af aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De CCMO vindt het belangrijk dat commissieleden, medewerkers en externe adviseurs integer, onpartijdig en onafhankelijk zijn.

De CCMO heeft een gedragscode opgesteld om hierbij behulpzaam te zijn. In de gedragscode wordt het beleid beschreven dat de CCMO hanteert in het omgaan met belangen. Bij het opstellen van de gedragscode is aangesloten bij de uitgangspunten van het beleid van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW), het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het beleid van de Europese registratieautoriteit (het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)). De besluiten van de CCMO zijn onafhankelijk en staan los van persoonlijke, financiƫle en politieke belangen. Eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, proportionaliteit, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid worden als leidende principes gehanteerd.

De gedragscode en het integriteitsbeleid zijn bedoeld om de commissieleden van de CCMO en haar medewerkers erop te attenderen dat zij hun integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid voortdurend moeten handhaven om de kwaliteit van de werkzaamheden en de besluitvorming te waarborgen. De leden van de CCMO en haar medewerkers kunnen op dit beleid worden aangesproken door belanghebbenden en publiek.