Veiligheidsbeoordeling door lidstaat

Op basis van artikel 44 van de CTR is een uitvoeringsverordening gepubliceerd met de regels voor de samenwerking tussen de lidstaten bij de beoordeling van informatie en rapporten die worden ingediend op grond van de artikelen 42 (SUSAR's) en 43 (jaarlijkse veiligheidsrapportage, ASR) van de CTR.

De gecoördineerde beoordeling van SUSAR's en ASR's wordt voor multinationale werkzame stoffen geleid door een veiligheidsbeoordelende lidstaat (safety assessing Member State, saMS). Voor mononationale werkzame stoffen is de rapporterende lidstaat verantwoordelijk voor de beoordeling van SUSAR's en ASR's.

Wanneer een oorspronkelijk mononationale werkzame stof een multinationale werkzame stof wordt, bijvoorbeeld door de uitbreiding van de studie naar een andere lidstaat of wanneer een andere lidstaat een studie met dezelfde werkzame stof heeft toegelaten, wordt een saMS aangewezen voor de gecoördineerde veiligheidsbeoordeling.

In Nederland is de rol van saMS een taak van het Landelijk Bureau van de CCMO.