Overzicht van notificaties

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle notificaties met de bijbehorende definities en tijdlijnen.

Overzicht van notificaties met definities en tijdlijnen
Notificatie Definitie Tijdlijn
Startdatum geneesmiddelenstudie Tenzij anders gedefinieerd in het protocol, de eerste handeling om een potentiële proefpersoon te werven voor een specifieke geneesmiddelenstudie < 15 dagen vanaf deze datum
Datum eerste bezoek van eerste proefpersoon < 15 dagen vanaf deze datum
Datum einde van werving < 15 dagen vanaf deze datum
Herstart van werving < 15 dagen vanaf deze datum
Datum einde van geneesmiddelenstudie in betrokken lidstaat Het laatste bezoek van de laatste proefpersoon, of op een later tijdstip zoals gedefinieerd in het protocol < 15 dagen vanaf deze datum
Datum einde van geneesmiddelenstudie in alle betrokken lidstaten Het laatste bezoek van de laatste proefpersoon, of op een later tijdstip zoals gedefinieerd in het protocol < 15 dagen vanaf deze datum
Datum einde van geneesmiddelenstudie in alle betrokken lidstaten en derde landen Het laatste bezoek van de laatste proefpersoon, of op een later tijdstip zoals gedefinieerd in het protocol < 15 dagen vanaf deze datum
Tijdelijke opschorting van geneesmiddelenstudie in alle betrokken lidstaten om redenen zonder invloed op de verhouding tussen de voordelen en de risico’s Een niet in het protocol voorziene onderbreking van de uitvoering van een geneesmiddelenstudie door de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever het voornemen heeft de studie te hervatten < 15 dagen (vermeld de reden)
Hervatting van geneesmiddelenstudie na tijdelijke opschorting (zoals vermeld in de vorige rij) < 15 dagen vanaf de herstart in alle betrokken lidstaten
Voortijdige beëindiging van geneesmiddelenstudie om redenen zonder invloed op de verhouding tussen de voordelen en de risico’s De voortijdige beëindiging van een geneesmiddelenstudie om eender welke reden voordat er aan de in het protocol gespecificeerde voorwaarden is voldaan < 15 dagen (vermeld de reden en, wanneer aangewezen, de follow-upmaatregelen voor de proefpersonen)
Tijdelijke stopzetting of voortijdige beëindiging om veiligheidsredenen Een niet in het protocol voorziene onderbreking van de uitvoering van een geneesmiddelenstudie door de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever het voornemen heeft de studie te hervatten < 15 dagen (vermeld de reden en specificeer de follow-up-maatregelen )
Ernstige inbreuken (serious breaches) Een inbreuk die aanzienlijke invloed kan hebben op de veiligheid en de rechten van een proefpersoon of op de betrouwbaarheid en de robuustheid van de in de geneesmiddelenstudie gegenereerde gegevens Zonder vertraging maar niet later dan 7 dagen na kennisname van de inbreuk
Onverwachte voorvallen, niet zijnde SUSAR’s, die van invloed zijn op de verhouding tussen de voordelen en de risico’s Zonder vertraging maar niet later dan 15 dagen na kennisname van het voorval
Dringende veiligheidsmaatregelen (urgent safety measures) Zonder onnodig uitstel maar niet later dan 7 dagen nadat de maatregelen genomen zijn