Hoorzitting

Voordat de CCMO op het beroep beslist, kunnen belanghebbenden desgewenst gebruikmaken van de mogelijkheid te worden gehoord. Ook de METC die het bestreden besluit genomen heeft, wordt voor de hoorzitting uitgenodigd. Indien u als belanghebbende van een hoorzitting gebruik wenst te maken, dan verzoekt de CCMO u dit in het beroepschrift te vermelden.

De hoorzitting biedt voor belanghebbenden de gelegenheid het beroepschrift nader toe te lichten en voor de METC om haar overwegingen die ten grondslag liggen aan haar besluit nader te verduidelijken. De CCMO, op de hoorzitting vertegenwoordigd door de voorzitter en twee leden, stelt de indiener van het beroep tijdens de zitting (doorgaans) nadere vragen over de inhoud van het onderzoeksprotocol en de gronden voor het beroep. Van het horen wordt een verslag gemaakt, dat wordt meegenomen in de beoordeling van het beroep tijdens de plenaire vergadering van de CCMO.