Beslistermijn en rechtsbescherming na administratief beroep

De CCMO heeft in principe 16 weken de tijd om op het beroep te beslissen. Deze termijn gaat in op de dag na die waarop de termijn (van 6 weken) voor het indienen van het administratieve beroepschrift is verstreken. De CCMO kan deze termijn met een periode van 10 weken verlengen.

Tegen een beslissing op administratief beroep van de CCMO kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Ook aan het instellen van beroep bij de rechtbank stelt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalde eisen.