Administratief beroep instellen bij de CCMO

Let op: Tot nader order moet u alle documenten digitaal indienen.

Als u het niet eens bent met een besluit van een erkende METC kunt u, als u belanghebbende bent, administratief beroep instellen bij de CCMO. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. De dag van bekendmaking is de dag waarop het besluit is ondertekend en verzonden.

Uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt nog een aantal eisen waaraan moet worden voldaan.

Uw administratieve beroepschrift moet ten minste het volgende bevatten:

  • uw naam en adres;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u administratief beroep instelt;
  • een dagtekening;
  • uw ondertekening;
  • de gronden van het administratieve beroep (de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit van de METC).

Om het administratieve beroepschrift in behandeling te kunnen nemen, moet de CCMO beschikken over het volledige onderzoeksdossier, een afschrift van het besluit van de METC waarop uw administratieve beroep betrekking heeft en alle relevante correspondentie met de METC.

Het ondertekende administratieve beroepschrift stuurt u per post (op papier) naar de CCMO. Ook de bijlagen kunt u de CCMO per post (op papier of bij voorkeur op een cd-rom) toesturen.