Leden van een erkende METC kunnen voor maximaal vier jaar worden benoemd. Herbenoeming kan hoogstens tweemaal plaatsvinden. De totale maximale zittingstermijn is zodoende twaalf jaar.

Voor (plaatsvervangend) leden die op 1 juli 2012 zitting hadden in een erkende METC, is de zittingstermijn van vier jaar op deze datum gestart. Voordat de eventuele tweede termijn op 1 juli 2016 aanvangt, bekijkt de CCMO of deze leden aan de op dat moment geldende deskundigheidseisen voldoen. Na goedkeuring door de CCMO vindt herbenoeming plaats door de instellingsleiding.