De CCMO heeft, als uitvoerder van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de volgende wettelijke taken:

Toezichthouder erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s)

De wet stelt eisen aan een toetsingscommissie die onderzoeksprotocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen wil beoordelen. De CCMO gaat na of erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) aan die eisen voldoen en houdt toezicht op hun werkzaamheden. De CCMO kan aanvullende richtlijnen vaststellen ten aanzien van de werkwijze van erkende METC's.

Toetsingscommissie

De toetsingstaak van de CCMO beperkt zich tot specifieke onderzoeksgebieden zoals vastgesteld in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de Embryowet. Meer informatie hierover vindt u in het Besluit Centrale Beoordeling (BCB) en bij Toetsingscommissie: METC of CCMO. Toetsing door de CCMO is gratis.

Bevoegde instantie

De CCMO fungeert tevens als bevoegde instantie voor het (marginaal) toetsen van geneesmiddelenonderzoek. Treedt de CCMO als toetsende commissie op, dan voert de minister van VWS de marginale toets op. Toetsing door de CCMO is gratis.

Registratie van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

De CCMO houdt een overzicht bij van al het WMO-plichtige onderzoek dat sinds 1 december 1999 in Nederland is beoordeeld. Deze gegevens stellen de CCMO in staat te signaleren wat er op het gebied van onderzoek met proefpersonen in Nederland gebeurt. Via haar jaarverslagen doet de CCMO daar verslag van.

Sinds eind 2008 worden de kerngegevens van mensgebonden medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in Nederland is beoordeeld door een erkende METC of de CCMO in het openbare CCMO-register geplaatst.

Orgaan voor administratief beroep en bezwaar

De CCMO fungeert als beroepsorgaan in het geval administratief beroep is ingesteld tegen een besluit van een erkende METC. Tegen besluiten van de CCMO (beoordelingen van protocollen, besluiten over de erkenning van METC-leden) kunnen belanghebbenden in bezwaar gaan bij de CCMO.

Voorlichting

De CCMO heeft als uitvoeringsorgaan een spilfunctie als (inter)nationale vraagbaak over medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat (mede) in Nederland wordt uitgevoerd. Pers en publiek weten de CCMO in toenemende mate te vinden.