Wijziging deskundigheidseisen proefpersonenlid en jurist-lid

De CCMO heeft de richtlijn met deskundigheidseisen aangepast voor proefpersonenleden en voor jurist-leden. De gewijzigde richtlijn treedt in werking op 1 mei 2016.

 

Deskundigheidseisen proefpersonenlid

De tekst voor het proefpersonenlid is op drie punten gewijzigd.

 

  •   Aan de eis van een onafhankelijke beoordeling vanuit het perspectief van de proefpersoon is toegevoegd dat het proefpersonenlid in staat moet zijn tot een (onafhankelijke) behartiging van de belangen van de proefpersoon. Deze toevoeging - die eerder al in de toelichting was vermeld - is nu ook in de eisen voor het proefpersonenlid opgenomen en daarmee benadrukt. In de toelichtende tekst is deze eis nader verduidelijkt.

 

  •   Daarnaast is de eis dat een proefpersonenlid  niet (beroepsmatig) actief mag zijn in de zorgsector, vervangen door  de eis dat hij of zij niet (beroepsmatig) actief mag zijn in de directe patiëntenzorg. De zorgsector bleek in de praktijk een te ruim criterium te zijn.

 

  •   Tot slot is de toelichtende tekst uitgebreid met een aantal voorbeelden waaruit maatschappelijke ervaring of betrokkenheid kan blijken. Tevens is toegelicht wanneer het lidmaatschap verenigbaar is met werkzaamheden voor een patiëntenbelangenorganisatie.

 

Toelichting jurist-lid

De eisen voor het jurist-lid zijn ongewijzigd, maar de CCMO heeft de toelichting bij de geldende criteria aangevuld. Deze toelichting maakt nu duidelijk dat een aspirant-lid dat aantoonbaar over  voldoende kennis van het gezondheidsrecht in het algemeen beschikt maar dat nog onvoldoende kennis heeft van de wet- en regelgeving inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen deze lacune in beginsel zal kunnen opvullen door middel van het voorbereiden en bijwonen als toehoorder van ten minste tien commissievergaderingen van een erkende METC onder supervisie van een erkend jurist-lid van een METC.

In combinatie met het toehoorderschap dient het aspirant-lid vakliteratuur te bestuderen. Een literatuurlijst ten behoeve van zelfstudie die als minimum geldt vindt u hier.