Twee CCMO-richtlijnen voor METC’s geactualiseerd

De aangepaste CCMO-richtlijn Organisatie en werkwijze biedt METC’s ruimte om te vergaderen door middel van een videoconferentie. De CCMO-richtlijn ABR-formulier is alleen in technische zin gewijzigd.

De CCMO heeft twee richtlijnen voor METC’s geactualiseerd. Op 1 maart wordt de aangepaste CCMO-richtlijn ABR-formulier van kracht, op 1 april 2014 ook de aangepaste CCMO-richtlijn Organisatie en werkwijze METC’s. De nieuwe richtlijnen zijn op 7 februari gepubliceerd in de Staatscourant.

De nieuwe versie van de CCMO-richtlijn Organisatie en werkwijze METCs is tot stand gekomen na overleg met de secretarissen van de erkende METC’s. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De eis van de verplichte fysieke aanwezigheid van de wettelijke disciplines bij de vergaderingen is verlaten. Fysieke aanwezigheid verdient nog steeds de voorkeur, maar kan worden ondervangen door een videoconferentie. De METC is verantwoordelijk voor het waarborgen van zorgvuldige besluitvorming en het bewaken van veiligheid en vertrouwelijkheid. Daarvoor dient de METC een procedure vast te stellen.
  • Bij de afwezigheid van een wettelijk verplichte discipline moet dit lid na afloop van de vergadering de besluiten accorderen.
  • Het onthouden van stemrecht aan een ‘extra’ aanwezig plaatsvervangend lid is geschrapt. Voorheen had een plaatsvervangend lid dat extra naar de vergadering kwam en bijdroeg aan de beraadslagingen geen stemrecht. De METC’s vonden dit geen gewenste situatie. Deze bepaling is dan ook geschrapt. Het is nu aan de betreffende METC zelf om hieromtrent al dan niet iets vast te leggen in het reglement.

Het onderliggende modelreglement voor METC’s is in lijn gebracht met de in de richtlijn aangebrachte wijzigingen. METC’s dienen hier zo nodig zelf hun reglement op aan te passen.

De CCMO-richtlijn ABR-formulier is niet zo zeer inhoudelijk gewijzigd, maar aangepast aan de praktijk dat METC’s een ingevuld ABR-formulier niet meer op papier aan de CCMO sturen, maar digitaal invoeren in ToetsingOnline. Artikel 3 uit de vorige versie van de richtlijn is om die reden geschrapt.