In het openbare CCMO-register zijn de kerngegevens van mensgebonden onderzoek opgenomen. Zo is duidelijk welke onderzoeken in Nederland zijn beoordeeld.

Daarnaast kan het op termijn inzicht geven in de vraag van welke onderzoeken de resultaten wel gepubliceerd zijn en van welke niet. Het raadplegen van het CCMO-register kan zonder gebruikersnaam of wachtwoord. U kunt in het CCMO-register studiegegevens zoeken op onder meer trefwoord, studienummer, onderzoeksgebied of –interventie en het soort aandoening.

Welke gegevens?

Opdrachtgevers kunnen de CCMO schriftelijk verzoeken af te zien van de plaatsing van de kerngegevens in het openbare register. In het verzoek moet worden beargumenteerd waarom de basale gegevens van een specifieke studie zouden moeten worden geweerd uit het openbare register. Het verzoek dient vergezeld te gaan van het betreffende onderzoeksprotocol. De CCMO beoordeelt deze verzoeken op individuele (studie) basis. Verzoeken kunnen voor alle typen klinisch onderzoek ingediend worden.De openbare kerngegevens staan in het Algemeen Beoordeling- en Registratie (ABR) formulier en zijn als zodanig gemarkeerd. Ze komen pas in het openbare CCMO-register te staan als het positieve of negatieve besluit van de toetsende commissie (erkende METC) door de CCMO is ontvangen. De openbaarmaking in het CCMO-register van kerngegevens van fase-I-studies met gezonde vrijwilligers vindt pas plaats zes maanden nadat het besluit van de oordelende METC is geregistreerd. Voor het doorsturen van het besluit naar de CCMO geldt een termijn van maximaal zeven werkdagen.

WHO-erkenning

De CCMO heeft bij de WHO erkenning van haar openbare register aangevraagd. Wanneer de WHO het CCMO-register erkent, volstaat, in het licht van de internationale eisen voor publicatie in (bio)medische tijdschriften, het invullen van het ABR-formulier en de beoordeling daarvan door een erkende METC. Een tweede registratie in een trialregister is dan niet langer noodzakelijk. Zo ver is het nog niet. Registratie in een door de WHO erkend trialregister, zoals het Nederlands Trial Register (NTR), is dus nog steeds nodig.