Missie

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing aan de daarvoor gestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap.

Organisatie en werkwijze

De organisatie en de werkwijze van de CCMO zijn neergelegd in haar reglement. Dat reglement, inclusief klachtenregeling, is goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ten aanzien van haar werkwijze geldt dat de CCMO een aantal (aspecten van haar) bevoegdheden heeft gemandateerd aan haar voorzitter en/of (algemeen) secretaris. Het betreft de volgende mandaatbesluiten: