In administratief beroep tegen een besluit van een METC

Als u het niet eens bent met een besluit van een METC kunt u, als u belanghebbende bent, onder bepaalde voorwaarden administratief beroep instellen bij de CCMO. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt nog een aantal eisen waaraan moet worden voldaan.

Uw administratief beroepschrift moet ten minste het volgende bevatten:

  • uw naam en adres;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u administratief beroep instelt;
  • een dagtekening;
  • uw ondertekening
  • de gronden van het administratief beroep (de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit van de METC).

Om het administratief beroepschrift in behandeling te kunnen nemen, moet de CCMO beschikken over het onderzoeksdossier, het besluit van de METC en alle relevante correspondentie.

Het administratief beroepschrift (met bijlagen) stuurt u per post naar de CCMO.

De CCMO kijkt aan de hand van de inhoud van het beroepschrift naar het protocol en neemt hierover zo nodig een nieuw besluit dat in de plaats treedt van het besluit van de METC. De CCMO heeft hiervoor in principe 16 weken de tijd. Deze termijn gaat in op de dag na die waarop de termijn (van 6 weken) voor het indienen van het administratief beroepschrift is verstreken. De CCMO kan deze termijn met een periode van 10 weken verlengen.

Zowel de indiener van het beroepschrift als de METC kunnen desgewenst in een hoorzitting hun standpunten nader toelichten.

Tegen een uitspraak in administratief beroep van de CCMO kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Ook aan het instellen van beroep stelt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalde eisen.

In bezwaar tegen een oordeel van de CCMO

Als u het niet eens bent met een besluit van de CCMO, kunt u, als u belanghebbende bent, onder bepaalde voorwaarden bezwaar indienen bij de CCMO. Dit dient te gebeuren binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt nog een aantal eisen waaraan moet worden voldaan.

Uw bezwaarschrift moet ten minste het volgende bevatten:

  • uw naam en adres;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar indient;
  • een dagtekening;
  • uw ondertekening
  • de gronden van het bezwaar (de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit van de CCMO).

Het bezwaarschrift stuurt u per post naar de CCMO.

De CCMO heeft in principe 6 weken de tijd om op uw bezwaarschrift te beslissen. Deze termijn van 6 weken gaat in op de dag na die waarop de termijn (van 6 weken) voor het indienen van  het bezwaarschrift is verstreken. De CCMO kan deze termijn met nogmaals 6 weken verlengen.

Een belanghebbende kan desgewenst in een hoorzitting zijn standpunten nader toelichten.

Tegen een uitspraak in bezwaar van de CCMO kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Ook aan het instellen van beroep stelt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalde eisen.