Minister Schippers presents the CCMO Self Evaluation to the House of Representatives

The Minister of Health, Welfare and Sport presented the five year Self Evaluation of the CCMO to the House of Representatives on Tuesday the 10th of February 2015. This report showed that the CCMO functioned satisfactorily and that there was no direct reason for any changes, according to the Minister

(only in Dutch:) De WMO vereist dat de CCMO elke vijf jaar aan de minister van VWS een rapport uitbrengt waarin zij haar taakvervulling aan een onderzoek onderwerpt en voorstellen doet voor gewenste veranderingen. In 2014 voerde de CCMO voor de derde maal deze evaluatie uit. De bevindingen zijn vastgelegd in het rapport Zelfevaluatie CCMO 2009-2013. De minister heeft de evaluatie, met een begeleidende brief, aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze stukken zijn officieel bekendgemaakt.

In de periode 2009-2013 heeft de CCMO allereerst gewerkt aan kwalitatief hoogwaardige beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Kwaliteit komt uiteraard primair tot uitdrukking in deskundige en evenwichtige oordeelsvorming, maar betreft ook aspecten als transparantie van de besluitvorming, toegankelijkheid van de procedure, besluitvorming binnen de gestelde termijnen en minimale bureaucratie.

Ook heeft de CCMO haar toezichthoudende taak de afgelopen jaren versterkt en verbetert. Daarnaast investeerde de CCMO, mede door het faciliteren van erkende METC’s, in kwaliteitsborging binnen het toetsingssysteem in Nederland. Onmisbaar bij een goede uitoefening van de toezichthoudende taak is scholing. De CCMO is voorstander van een koppeling tussen toezicht en kennisvermeerdering en wil, ook gezien de toenemende complexiteit van medisch-wetenschappelijk onderzoek, een actieve rol innemen op het gebied van kennisdeling.

Kijkend naar haar eigen commissie denkt de CCMO dat vergroting van de flexibiliteit in haar samenstelling meer recht zou doen aan het dynamische karakter van het haar wettelijk toebedeelde takenpakket. Die taken zijn ook steeds meer internationaal georiënteerd.

De minister constateert dat de CCMO een aantal wensen heeft die mogelijk kunnen bijdragen aan  verdere verbetering van het werkniveau. Zij zegt in haar begeleidende brief aan de Tweede Kamer deze mee te nemen in de besprekingen die plaatsvinden in het kader van de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe Europese Verordening betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Ter voorbereiding hiervan spreekt het ministerie van VWS momenteel met meerdere partijen, waaronder de CCMO.