Minister Schippers does not choose a single service for medicinal products

(only in Dutch) Minister Schippers ziet af van de samenvoeging van medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s), de CCMO en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De nadelen van een dergelijke vergaande ingreep wegen niet op tegen de mogelijke voordelen, zo schrijft de minister in haar brief die zij op 24 april naar de Tweede Kamer stuurde.

De vorming van een centrale organisatie of een zelfstandig bestuursorgaan voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen leidt niet tot meer onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en informatie. Dat concludeert de minister op basis van een rapport van onderzoeksbureau Significant. Het bureau stelt dat de organisaties die deel uitmaken van de geneesmiddelenketen de verdeling van taken en de scheiding van verantwoordelijkheden als positief ervaren. Naar hun oordeel is sprake van een heldere toedeling van taken en is de wetgeving op deze punten ook duidelijk.

In het rapport wordt wel verwezen naar de benodigde herpositionering van de METC’s en de optie om de ondersteuning van CBG en CCMO samen te voegen. Maar vanwege het belang van de onafhankelijke posities van het College en de Commissie is het de vraag of dit uiteindelijk doelmatiger en effectiever is, aldus de minister in haar brief.

De organisaties in de geneesmiddelenketen vinden het belangrijk dat er een overkoepelende visie komt op de Europese verordening voor betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Deze verordening is op 2 april jongstleden door het Europees Parlement aangenomen. Het ministerie van VWS heeft in februari een werkgroep geformeerd die onderzoekt welke aanpassingen in het Nederlandse toetsingsysteem nodig om de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek volgens de Europese verordening uit te voeren. Hierbij zijn de Nederlandse Vereniging van METC’s (NVMETC), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de CCMO en het ministerie van VWS betrokken.